Systemy zabezpieczające przed wybuchem zakwalifikowane są do urządzeń przeciwpożarowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690), zatem wymagają okresowych przeglądów technicznych i konserwacji w okresach zalecanych przez producentów, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Stosowanie systemów detekcji gazów wymagane jest w kotłowniach i pomieszczeniach wyposażonych w urządzenia grzewcze zasilane gazem o łącznej nominalnej mocy powyżej 60kW oraz w halach garażowych powyżej 10 stanowisk.

Wykonujemy przeglądy techniczne i kalibrację detektorów w istniejących systemach oraz dostawę i montaż nowych systemów detekcji gazów przeznaczonych dla kotłowni i hal garażowych. Posiadamy uprawnienia do wykonywania przeglądów okresowych, konserwacji i czynności serwisowych.