Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego jest opracowana w oparciu o obowiązujące przepisy przeciwpożarowe, dokumentację techniczną budynku oraz wizję lokalną.

Opracowana przez nas instrukcja zawiera wymagania przeciwpożarowe, jakie powinien spełniać budynek, jak postępować w przypadku powstania pożaru, w jaki sposób prawidłowo i bezpiecznie wykonywać prace niebezpieczne pod względem pożarowym i wiele innych zgodnie z przepisami ppoż.

Wykonana przez nas instrukcja składa się z:
- części opisowej, opracowanej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- części graficznej, zawierającej plany obiektu w postaci rzutów poszczególnych kondygnacji wraz z rozmieszczeniem gaśnic i urządzeń ppoż., kierunkami ewakuacji i wyjściami ewakuacyjnymi, występowaniem substancji niebezpiecznych pod względem pożarowych i innych,
- wzorów dokumentów, takich jak zezwolenie na przeprowadzenie prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, protokół zabezpieczenia przeciwpożarowego prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie zapoznania się z przepisami przeciwpożarowymi, oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z instrukcją.

Na życzenie klienta dołączamy również kompletną wersję elektroniczną.

Aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego
Zgodnie z obowiązującymi przepisami instrukcję bezpieczeństwa pożarowego należy aktualizować nie rzadziej niż raz na 2 lata.
Instrukcję należy aktualizować również w przypadku zmiany sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony ppoż.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w opracowaniu Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego zapewniamy najwyższą jakość usługi.