Przeciwpożarowe klapy odcinające mają za zadanie zamykanie przewodów wentylacyjnych w celu utworzenia przegrody uniemożliwiającej przedostanie się ognia, dymu oraz gorących gazów do stref nieobjętych pożarem.

Dokonujemy przeglądów technicznych oraz czynności konserwacyjnych przeciwpożarowych klap odcinających w sposób określony dokumentacji technicznej oraz w instrukcjach obsługi.
Przeglądy wykonujemy w okresach i na zasadach zgodnych z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Przegląd i konserwacja przeciwpożarowych klap odcinających ma na celu sprawdzenie poprawności funkcjonowania oraz kontrolę współdziałania z systemem sygnalizacji pożarowej (w przypadku połączenia z systemem). Zakres czynności serwisowych przeglądu jest zgodny z dokumentacją techniczno-ruchową producenta systemu.

Po zakończonej usłudze zapewniamy protokół z przeprowadzonych czynności oraz wpis do książki eksploatacji urządzenia.