Zgodnie z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowy wyłącznik prądu jest urządzeniem przeciwpożarowym. Wynika z tego obowiązek poddawania go przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym w okresach ustalonych przez producenta, jednak nie rzadziej niż raz w roku.

Przegląd przeciwpożarowego wyłącznika prądu wykonywany jest wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia elektryczne.

Po zakończonej usłudze zapewniamy protokół z przeprowadzonych czynności.