Dokonujemy przeglądów technicznych oraz czynności konserwacyjnych urządzeń oddymiających w sposób określony dokumentacji technicznej oraz w instrukcjach obsługi.

Przeglądy wykonujemy w okresach i z zasadami zgodnymi z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Przegląd i konserwacja systemu ma na celu sprawdzenie wszystkich elementów systemu, pełen test działania oraz sprawdzenie współdziałania z systemem sygnalizacji pożarowej (w przypadku połączenia z systemem). Zakres czynności serwisowych przeglądu jest zgodny z dokumentacją techniczno-ruchową producenta systemu.

Po zakończonej usłudze zapewniamy protokół z przeprowadzonych czynności oraz wpis do książki eksploatacji urządzenia.