Podstawowym zadaniem Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego (DSO) jest ostrzegania o występującym w obiekcie zagrożeniu pożarowym.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi DSO należy poddawać przeglądom technicznym i czynnościom serwisowym nie rzadziej niż raz lub dwa razy do roku, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach (PN-EN 60849:2001), w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obsługi urządzeń.

Świadczymy usługi z zakresu:
- projektu wykonawczego systemu uzgodnionego z rzeczoznawcą ds. przeciwpożarowych
- instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego
- opracowania dokumentacji powykonawczej
- konserwacji i serwisu istniejących systemów
- przebudowy i rozbudowy istniejących instalacji przeciwpożarowych

Wszelkich czynności dokonujemy wyłącznie na urządzeniach posiadających niezbędne certyfikaty i świadectwa dopuszczenia.

Po zakończonej usłudze zapewniamy szkolenie dla pracowników oraz profesjonalny serwis pogwarancyjny zakończony protokołem przeglądu oraz wpis do książki eksploatacji urządzenia.