Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.(Dz. U. Nr 81, poz. 351) o ochronie przeciwpożarowej wszyscy pracownicy, bez względu na zajmowane stanowiska i pełnione funkcje, mają obowiązek zapoznania się z przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Dodatkowo, użytkownicy obiektu budowlanego muszą być zapoznani z treścią instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, wówczas gdy z przepisów wynika obowiązek opracowania takiej instrukcji dla obiektu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Organizowane przez nas szkolenia przeciwpożarowe dla pracowników składają się z części teoretycznej z odniesieniem do rzeczywistych  zdarzeń oraz z części praktycznej, z możliwością praktycznego wykorzystania podręcznego sprzętu gaśniczego.

W części teoretycznej szkolenia omawiane są następujące zagadnienia:
- podstawowe przepisy prawne z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
- typowe zagrożenia pożarowe w obiekcie,
- zadania i obowiązki pracowników w zakresie zapobiegania pożarom,
- sposób i zasady alarmowania pracowników,
- zadania i obowiązki pracowników oraz osób kierujących pracownikami w przypadku powstania pożaru,
- zasady powiadamiania służb ratowniczych o zagrożeniu
- zasady i organizacja ewakuacji ludzi i mienia,
- zasady udzielania pomocy poszkodowanym w pożarach,
- oznakowanie pożarowe i awaryjne,
- charakterystyka podręcznego sprzętu gaśniczego oraz wewnętrznej sieci hydrantowej, znajdujących się na wyposażeniu obiektu,
- prezentacja urządzeń i systemów przeciwpożarowych w budynkach (wyłączniki prądu i zawory instalacji technicznych budynków),
- zapoznanie z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego obiektu.

W części praktycznej uczestnicy szkolenia ppoż. zapoznają się z drogami ewakuacyjnymi obiektu, a przede wszystkim z lokalizacją i sposobem działania znajdujących się w obiekcie urządzeń przeciwpożarowych.