Zgodnie z PN-EN 671-3 Stałe urządzenia gaśnicze – Hydranty wewnętrzne, w celu stwierdzenia prawidłowości działania hydrantów wewnętrznych konieczna jest okresowa kontrola tych parametrów (ciśnienia na zaworze hydrantowym oraz wydajności nominalnej). Konserwacji hydrantów wewnętrznych powinny dokonywać wyłącznie kompetentne osoby, posiadające niezbędną wiedzę i doświadczenie w tym zakresie. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z procedurami określonymi przez producentów hydrantów, nie rzadziej jednak niż raz w roku.


Hydranty wewnętrzne

Hydranty wewnętrzne oraz zawory hydrantowe podlegają przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym w sposób zgodny z zasadami określonymi w Polskich Normach, w terminach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Do czynności wykonywanych podczas przeglądu hydrantu wewnętrznego należą:
- sprawdzenie stanu technicznego i działania wszystkich elementów składowych,
- sprawdzenie oznakowania oraz instrukcji obsługi
- dokonanie pomiaru ciśnienia oraz wydajności
- oznakowanie etykietę kontrolną „SPRAWNY” wraz z datą kolejnej kontroli lub „NIESPRAWNY” w przypadku, gdy hydranty wymagają podjęcia czynności serwisowych (niezwłocznie zostaje poinformowany o tym użytkownik lub zarządca budynku)
- sporządzenie „protokołu badania wydajności oraz dorocznego przeglądu i konserwacji hydrantów wewnętrznych”.


Hydranty zewnętrzne

Hydranty zewnętrzne oraz zawory hydrantowe podlegają przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym w sposób zgodny z zasadami określonymi w Polskich Normach, w terminach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Do czynności wykonywanych podczas przeglądu hydrantu zewnętrznego należą:
- oględziny zewnętrzne hydrantu nadziemnego lub podziemnego
- uruchomienie oraz przepłukanie stojaka i komory hydrantów
- kontrola zasuwy hydrantowej
- dokonanie pomiaru ciśnienia hydrostatycznego i wydajności
- sprawdzenie skuteczności odwodnienia
- sporządzenie „protokołu badania wydajności oraz dorocznego przeglądu i konserwacji hydrantów zewnętrznych”.